Contents

xctf2020-高校战役

Contents

xctf-cycle graph

没有其他乱七八糟的东西,就是算法


int __usercall sub_401080@(char a1@)
{
 void *Graph; // ecx@1
 int v2; // edx@1
 int v3; // eax@2
 signed int t; // edx@3
 char b; // al@3
 signed int i; // edi@3
 int a; // ecx@3
 const char *v8; // eax@17
 char v10; // [sp-Ch] [bp-30h]@3
 int x; // [sp+0h] [bp-24h]@4
 char flag; // [sp+8h] [bp-1Ch]@3
 char v13; // [sp+9h] [bp-1Bh]@10
 char v14; // [sp+Ah] [bp-1Ah]@11
 char v15; // [sp+Bh] [bp-19h]@12
 char v16; // [sp+Ch] [bp-18h]@13
 char v17; // [sp+1Dh] [bp-7h]@14

 ::t = 0;
 Graph = &unk_403384;
 ::b = 48;
 v2 = 0;
 ::a = (int)&address;
 do
 {
  v3 = root[v2];
  ++v2;
  *((_DWORD *)Graph - 1) = v3;
  *(_DWORD *)Graph = (char *)&address + 12 * branch1[v2];
  *((_DWORD *)Graph + 1) = (char *)&address + 12 * branch2[v2];
  Graph = (char *)Graph + 12;
 }
 while ( (signed int)Graph < (signed int)&end );//生成图
 sub_401020("You need a flag to get out of this:\n", a1);
 sub_401050("%s", (unsigned int)&flag);
 t = ::t;
 b = ::b;
 i = 5;
 a = ::a;
 do
 {
  x = *(&flag + i);
  if ( *(_DWORD *)a + b == x )//将根的信息与flag比较
  {
   a = *(_DWORD *)(a + 4);//走 branch1 、更新根的地址
  }
  else
  {
   if ( b - *(_DWORD *)a != x )
   {
    sub_401020("This is not flag~\n", v10);
    system("pause");
    exit(1);
   }
   a = *(_DWORD *)(a + 8);//走 branch2 、更新根的地址
  }
  b = *(&flag + i);
  ++t;
  ++i;
  ::b = b;
  ::a = a;
  ::t = t;
 }
 while ( i < 21 );
 if ( flag != 102 || v13 != 108 || v14 != 97 || v15 != 103 || v16 != 123 || v17 != 125 )
 {
  v8 = "illegal input~\n";
 }
 else if ( t > 16 || (_UNKNOWN *)a != &end1 )//判断位置
 {
  v8 = "This is not flag~\n";
 }
 else
 {
  v8 = "Congratulations!!\n";
 }
 sub_401020(v8, x);
 system("pause");
 return 0;
}

这个图的结构还是有点意思,把一个大数组三个三个分开形成根节点和有向的路:


 0   1   3    ......
root branch1 branch2  ......

拿到图的第一个反应就是该题不限步数的话一定有多解,完了还要还要检查ascii码的范围,最后我还是决定用寻路算法常用的递归

撸代码:


#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int root[90] = {0x34, 0x2, 0x2c, 0x2a, 0x6, 0x2a, 0x2f, 0x2a, 0x33, 0x3, 0x2, 0x32, 0x32, 0x32, 0x30, 0x3, 0x1, 0x32, 0x2b, 0x2, 0x2e, 0x1, 0x2, 0x2d, 0x32, 0x4, 0x2d, 0x30, 0x31, 0x2f, 0x33, 0x5};
int b1[90] = {0x2, 0x2, 0x1, 0x12, 0x7, 0x2, 0x1a, 0xd, 0x4, 0xa, 0x4, 0x15, 0xe, 0x1, 0x0, 0xe, 0x5, 0x7, 0x1c, 0xc, 0x1c, 0xf, 0xf, 0x2, 0x10, 0x17, 0x1e, 0x17, 0x13, 0x9, 0x16, 0x1f};
int b2[90] = {0x1, 0x8, 0x7, 0x17, 0x9, 0x13, 0x1f, 0x17, 0x9, 0xd, 0xc, 0x1d, 0xa, 0x18, 0x9, 0x18, 0x19, 0x9, 0x1a, 0x3, 0x16, 0x6, 0x11, 0xd, 0x7, 0xf, 0x14, 0x1, 0x10, 0x4, 0xb, 0x1f};
int b[90];
int ans[90];
int dir[90];
int flag[90];
void cheak()
{
  int a = 48;
  int c;
  for(int i=0;i<16;i++)
  {
    if(dir[i] == 1)
    {
      c = a + b[i];
      if (c<33 || c>126)
        return;
    }
    if(dir[i] == 2)
    {
      c = a - b[i];
      if (c<33 || c>126)
        return;
    }
    a = c;
    flag[i]=c;
  }
  cout<<"flag{";
  for(int i=0;i<16;i++)
  {  
    printf("%c",flag[i]);
  }
  cout<<"}";
  cout<

万万没想到终点的两个有向路居然指向自己,所以算出来确实有两个解,由于代码过于抽\象才过一天就已经快看不懂了。